top of page

Fèis Spè
Deireadh-Seachdain na Gàidhlig
Gaelic Weekend
2022
10/11 An t-Sultain  |  10/11 September

@  Taigh-tasgaidh Sluagh na Gàidhealtachd, Baile Ùr an t-Sléibh

@ Highland Folk Museum, Newtonmore

Deireadh-seachdain na Fèise airson clann ann an C4 – C7

a’ gabhail a-steach òrain, drumaireachd agus ealain thèatar. 

Le luchd-teagaisg: Sandra Mackay, Sophie Stephenson, Mhairi Buxton & Artair Donald

10mh & 11mh Sultain 10.30m gu 4f

P4-P7 kids Gaelic Fèis Weekend 

which includes song, percussion and theatre with a waulking song at its centre. 

With tutors: Sandra Mackay, Sophie Stephenson, Mhairi Buxton & Artair Donald

10th & 11th September 10.30am till 4pm

Y5YFLSTX2N68F7T2778F.jpg
DSC_4012_FSpic_CL.JPG

Taisbeanadh mu dhualchas na Gàidhlig à Bhàideanach agus Srath Spè

le Ceit Langhorne,

neach-ealain agus seinneadair

10mh Sultain, 2.30f

A talk on Gaelic cultural heritage of Badenoch and Strathspey 

by Ceit Langhorne, 

a creative practitioner and singer

10th September 2.30pm

Tha Ceit Langhorne na seinneadair agus neach cruthachail Ghàidhlig. Tha an eòlas aice a’ gabhail a-steach na leanas: comhairleachadh air cultar Ghàidhlig; sgeulachdan dà-chananach; ceòl; òraidean; filmichean; eitn-eòlas cruthachail agus sgrìobhadh cruthachail. Tha e a’ còrdadh rithe a bhith a’ rannsachadh òrain, sgeulachdan agus sean-chleachdaidhean, agus gan toirt dha daoine ann an àiteachan far an do chrìonaich na Gàidhlig o chionn ghoirid.  

Ceit Langhorne is a creative practitioner and singer, specialising in Gaelic cultural heritage. Ceit's experience encompasses: Gaelic consultancy in conservation; bilingual digital/ live storytelling, music; public-speaking; film-making; creative ethnology and writing. Ceit has a place-based approach to her work. She thoroughly enjoys researching and bringing to light lesser-known songs, stories and traditions, particularly in areas where Gaelic has only recently declined.  

Deireannach  | Finale

Thig còmhla rinn agus faigh tlachd  |  Come along and enjoy

Fàilte air a h-uile duine  |  All welcome

Cruinneachadh Fèise le cuirmean bho chom-pàirtichean C4-C7, na còmhlain aig Fèis Spè, cho math ti òran ùr a chaidh a sgrìobhadh airson a’ phròiseict seo agus seisean goirid Dannsa-ceum Albannach le Sophie Stephenson

11 Sultain, 2f

A Fèis gathering with performances from our P4-P7 kids and the Fèis Spè bands, plus a Gaelic shopping experience and a short session in Scottish Step Dancing with Sophie Stephenson

11th September 2pm

download.jpg
bottom of page