top of page

Latha na Gàidhlig
Fèis Spè Gaelic Day

Fèis Spè Gaelic Day 16 An t-Sultain 2023, 10.30m gu 4f
@ Taigh-tasgaidh Sluagh na Gàidhealtachd
& Baile Ùr an t-Sléibh

Clàradh a' tòiseachadh aig 10m aig Talla Bhaile Baile ùr an t-Slèibh


Saturday 16th September 2023, 10.30am - 4pm
@ Newtonmore Hall & Newtonmore Folk Museum

Registration starts at 10am @ Newtonmore Village Hall

Tha Latha na Gàidhlig Fèis Spè air a thogail timcheall air òran luaidh agus tha sinn a’ brosnachadh sgilean Gàidhlig tro ealain, drama, ceòl agus dannsa

Fèis Spè Gaelic Day is built around a waulking song and promotes the use of the Gaelic language through arts, crafts, drama, music and dance.

Oidean |
Tutors: Sandra Mackay, Sophie Stephenson,
Angus MacLeod, Mhairi Buxton

GAELIC FS DAY 2023.jpg
bottom of page